Khuyến nghị mua bán ngày 27/12/2018

Mua dần vào cổ phiếu VTP, VHM cho dài hạn.

Mua thêm AAA, ASM, HUT tăng tỷ trọng.

 

(Lượt xem: 45 lần, 1: Lượt xem trong ngày)