Khuyến nghị mua bán ngày 26/12/2018

Mua tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu VGI.

(Lượt xem: 44 lần, 1: Lượt xem trong ngày)