Khuyến nghị mua bán ngày 19/12/2018

Mua tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu VGI, HPG.

(Lượt xem: 54 lần, 1: Lượt xem trong ngày)