Khuyến nghị mua bán ngày 19/11/2018

Mua vào cổ phiếu FCN vùng giá 15.5

(Lượt xem: 245 lần, 1: Lượt xem trong ngày)