Khuyến nghị mua bán ngày 18/10/2018

Bán ra toàn bộ cổ phiếu FMC trong DM

Mua thêm vào tăng tỷ trọng VCB, VHM, PVT, PAN, CEO

(Lượt xem: 308 lần, 1: Lượt xem trong ngày)