Khuyến nghị mua bán ngày 12/02/2019

Bán ra cổ phiếu VEA vùng giá 54

Mua vào cổ phiếu VGT vùng giá 11.8

(Lượt xem: 63 lần, 1: Lượt xem trong ngày)