Khuyến nghị mua bán ngày 05/12/2018

Bán ra nốt 1/2 cổ phiếu CEO còn lại.

Bán ra toàn bộ cổ phiếu VNM, VHM.

Mua tích lũy dần cổ phiếu VGI, AAA.

Mua tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu PAN, PVT.

(Lượt xem: 43 lần, 1: Lượt xem trong ngày)