Khuyến nghị mua bán ngày 14/11/2018

Bán ra cổ phiếu FMC

Mua dần vào cổ phiếu HPG vùng giá 35.9

(Lượt xem: 72 lần, 1: Lượt xem trong ngày)