Khuyến nghị mua bán ngày 04/03/2019

Bán ra nốt 1/2 cổ phiếu VGI còn lại vùng giá 23.5

Bán ra hết cổ phiếu VGT vùng giá 12.3

(Lượt xem: 75 lần, 1: Lượt xem trong ngày)