Khuyến nghị cơ sở ngày 13/06/19

Bán ra cổ phiếu GVR tạm chốt lời vùng giá 14.3, chờ điều chỉnh mua lại.

Mua vào đợt 2 cổ phiếu NVL vùng giá 59.

Mua vào đợt 1 cổ phiếu VNM vùng giá 122.9.

(Lượt xem: 36 lần, 1: Lượt xem trong ngày)