Khuyến nghị cơ sở ngày 03/06/19

Mua vào đợt 1cổ phiếu PVD vùng giá 18

Mua vào đợt 1cổ phiếu FCN vùng giá 14.2

Mua vào đợt 1 cổ phiếu NVL vùng giá 60.2

(Lượt xem: 52 lần, 1: Lượt xem trong ngày)