[Infographic] Nợ xấu được quy định ra sao?

Theo Điều 4 trong Nghị quyết xử lý nợ xấu các TCTD mới được Quốc hội thông qua, nợ xấu cuối cùng cũng đã được xác định là khoản nợ xấu hình thành trước ngày 15/8/2017.

Còn sau thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), ban hành và áp dụng các chuẩn mực quản trị ngân hàng, quản lý rủi ro cao hơn, hợp lý theo thông lệ quốc tế để giảm thiểu phát sinh nợ xấu mới.

Sau quá trình thực hiện Nghị quyết, Chính phủ tiến hành tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi hệ thống pháp luật có liên quan để xử lý các khoản nợ xấu phát sinh mang tính thường xuyên, thuộc rủi ro trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của hệ thống ngân hàng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc quy định phạm vi nợ xấu cần xử lý theo phương án nêu trên sẽ bảo đảm nguồn lực để tập trung xử lý các khoản tín dụng xấu đang gây cản trở hoạt động của hệ thống ngân hàng, tránh việc các TCTD có thể lạm dụng các quy định của Nghị quyết để xử lý nợ xấu của các khoản nợ phát sinh sau ngày 15/8/2017.

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 phấn đấu đến năm 2020 nợ xấu của các tổ chức tín dụng xuống dưới 3%. Cùng nhìn lại những điểm chính để hiểu như thế nào là nợ xấu theo Nghị quyết mới được thông qua.

infographic no xau duoc quy dinh ra sao

 

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

(Lượt xem: 138 lần, 1: Lượt xem trong ngày)