HCM lợi nhuận trước thuế đạt 89 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh quý 4.2018 và lũy kế cả năm 2018.

Kết thúc quý 4.2018, HSC đạt doanh thu hơn 402 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 89 tỷ đồng, giảm lần lượt 40% và 62% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế cả năm 2018, HSC ghi nhận doanh thu thuần 1.702 tỷ đồng, tăng 23% so với cả năm 2017 và đạt 81% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2018 đạt 675 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2017, hoàn thành 83% kế hoạch cả năm 2018 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 04.2018. Cả năm 2018, tổng tài sản HSC đạt 5.256 tỷ đồng, giảm 21% so với ngày 31/12/2018.

Mặc dù chỉ đạt 83% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của kế hoạch năm 2018, HSC đã có kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với lợi nhuận sau thuế đạt 675 tỷ đồng và mức thu nhập trên vốn cổ phần ROE là 23%.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2018 đạt 5.214 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với dự đoán 4,649 đồng/cổ phiếu trong kế hoạch 2018 do tiến độ tăng vốn trong thực tế không diễn ra như dự tính (dự tính kế hoạch tăng vốn là vào tháng 9 năm 2018).

Chỉ số Chi phí/doanh thu thuần đạt 39%, tương đương với chỉ số này của năm 2017 và kỳ vọng trong kế hoạch năm 2018.

KẾT QUẢ KINH DOANH Dự đoán Năm 2018 Năm 2017 % thay đổi Kế hoạch 2018 % Kế hoạch 2018
Kết quả kinh doanh (Triệu đồng)          
Doanh thu (thuần) 1,702,011 1,381,633 23% 1,716,744 81%
Tổng chi phí hoạt động 859,927 689,310 25% 677,371 80%
Lợi nhuận trước thuế 842,186 692,601 22% 1,039,373 81%
Lợi nhuận sau thuế 675,480 554,059 22% 818,717 83%
Bảng cân đối kế toán (Triệu đồng)
Tổng tài sản 5,256,305      6,680,572 -21% 6,322,331 83%
Vốn chủ sở hữu 3,060,536      2,791,161 10% 3,347,678 91%
Các chỉ tiêu tài chính
Thu nhập / Tài sản trung bình (ROAA) 11.3% 10.8% 12.9%
Thu nhập / Vốn cổ phần trung bình (ROAE) 23.1% 21.4% 24.5%
Chỉ tiêu cho 1 đơn vị cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân 129,563,377 129,183,149 0% 171,237,035 76%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ 5,183 4,289 21% 4,649 111%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ 23,593 21,542 10% 19,738 120%
P/E 9.0 14.0 -36% N/A
Chi phí / Doanh thu (CIR) 39% 39%   39%

Các mảng kinh doanh của HSC đều ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực. Theo đó, 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh chiếm 92% tổng doanh thu thuần năm 2018:

–        Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 759 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2017 và chiếm 45% tổng doanh thu của HSC.

–        Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt trên 523 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và chiếm 31% tổng doanh thu HSC

–        Doanh thu từ hoạt động tư doanh đạt 278 tỷ đồng, chiếm 16% tổng doanh thu và chỉ tăng 3% so với 2017

–        Doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp có sự tăng trưởng rất tốt so với cùng kỳ năm 2017, ghi nhận 119 tỷ đồng (tăng 164% so với cùng kỳ năm 2017).

(Lượt xem: 61 lần, 1: Lượt xem trong ngày)