FTSE, VNM khả năng thêm POW; VNM sẽ thêm PVS loại NT2/DPM?

Chúng tôi thấy POW nhiều khả năng sẽ được thêm vào cả giỏ chỉ số FTSE Vietnam và MVIS Vietnam (quỹ ETF VanEck). Có khả năng chỉ số MVIS Vietnam  sẽ thêm PVS và loại NT2 và/hoặc DPM.

Nhiều khả năng 8,4 triệu cổ phiếu POW được thêm vào giỏ chỉ số FTSE Vietnam dựa trên tiêu chí sau.

Tiêu chí
Cổ phiếu mới

(thêm vào)

Cổ phiếu hiện tại (loại ra) POW
Vốn hóa Nằm trong top 88% về giá trị vốn hóa của giỏ cổ phiếu                       Không lọt vào top 92% về giá trị vốn hóa 35,6 nghìn tỷ đồng
GTGD tương đương ít nhất 40% GTGD bình quân 3 tháng của FTSE VN Index Thấp hơn 20% GTGD bình quân 3 tháng của FTSE VN Index 28,5 tỷ đồng/ngày
Free float >10% <=5% 34%
Room >10% <=2% 20%

Nguồn: FTSE Vietnam Index, HSC

Nhiều khả năng 26,5-27 triệu cổ phiếu POW sẽ được thêm vào giỏ MVIS Vietnam Index (quỹ ETF VanEck), dựa trên tiêu chí dưới đây. Chúng tôi thấy có 2 kịch bản thêm vào và loại ra như sau.

Thêm vào                                      Loại ra Nhận định
Kịch bản 1 POW (27 triệu cổ phiếu)*1 NT2 (4,4 triệu cổ phiếu) NT2 không đáp ứng 0,2 triệu USD  (tại ngày 1385/2019).
Chúng tôi giả định rằng số lượng các công ty nước ngoài không thay đổi và tổng tỷ trọng của các công ty nước ngoài là 25%..
Kịch bản 2 POW (26,5 triệu cổ phếu) NT2 (4,4 triệu cổ phếu)
PVS (6,5 triệu cổ phếu) DPM (5,9 triệu cổ phếu) Thanh khoản là vấn đề chính của DPM.
Tiêu chí
Cổ phiếu mới

(thêm vào)

Cổ phiếu hiện tại (loại ra)
Vốn hóa 150 triệu USD trở lên 75 triệu USD trở lên
GTGD ít nhất 1,0 triệu USD/ngày trong đợt review này và cũng trong hai đợt review trước đó ít nhất 0,2 triệu USD/ngày duy trì ít nhất 2 trong 3 quý gần đây 
Free float ít nhất 200.000 cổ phiếu/tháng trong 6 tháng gần đây tại thời điểm review và cũng trong hai đợt review trước đó ít nhất 250.000 cổ phiếu/tháng trong 6 tháng gần đây tại thời điểm review và cũng trong hai đợt review trước đó
Room >5% >10%

*1  cổ phiếu POW đủ điều kiện nhất mặc dù cổ phiếu này không đáp ứng điều kiện về mặt thời gian đối với thanh khoản, vì POW mới được niêm yết trên HOSE vào ngày 14/1/2019. Mặc dù quỹ ETF VanEck hoạt động theo các quy tắc cố định và công khai nhưng quỹ ETF này có quyền quyết định phủ quyết hoặc bổ sung các trường hợp ngoại lệ. Trong quá khứ, đã có trường hợp ngoại lệ đối với MSN và NVL, trong đó yếu tố thời gian kể từ khi niêm yết ít được coi trọng nhất.

Nguồn: MVIS Vietnam Index, HSC

 

(Lượt xem: 151 lần, 1: Lượt xem trong ngày)