Định giá CW Trên mô hình BLACK-SCHOLES

Công thức tính giá chứng quyền mua (click here to download)

Covered Warrant

 

 

 

 

 

(Lượt xem: 166 lần, 1: Lượt xem trong ngày)