Điểm mua và danh mục đầu tư:

Khuyến nghị bán ra cổ phiếu STB vùng giá 15.7…15.8 ngày 02/12/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu SSI vùng giá 18.1, cổ phiếu STB vùng giá 14.1 ngày 23/11/2020

Bán sạch danh mục ngày 16/11/2020

Khuyến nghị bán ra cổ phiếu SHB vùng giá 16.2 ngày 22/10/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu VIC vùng giá 98 ngày 21/10/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu VNM vùng giá 105.7, GTN vùng giá 23.8 ngày 21/10/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu VRE vùng giá 27.4 ngày 20/10/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu HBC vùng giá 11 ngày 16/10/2020

Khuyến nghị bán ra cổ phiếu PET vùng giá 10.6, HNG vùng giá 12.1 ngày 15/10/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu PET vùng giá 9.7…9.8 ngày 06/10/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu DRC vùng giá 20…20.5 ngày 30/09/2020

Khuyến nghị bán ra cổ phiếu SHB vùng giá 15.7 ngày 29/09/2020

Khuyến nghị bán ra cổ phiếu LPB vùng giá 10.9 ngày 21/09/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu SHB vùng giá 14.8 ngày 21/09/2020

Khuyến nghị bán ra cổ phiếu HSG vùng giá 13.8 ngày 17/09/2020

Khuyến nghị bán ra cổ phiếu HAG vùng giá 4.9 ngày 15/09/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu LPB vùng giá 9.3 ngày 14/09/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu PVD vùng giá 10.9 ngày 14/09/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu HSG vùng giá 12 ngày 14/09/2020

Khuyến nghị bán ra cổ phiếu CTG vùng giá 26 ngày 07/09/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu CTG vùng giá 24 ngày 21/08/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu HAG vùng giá 4…4.05 ngày 19/08/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu HNG vùng giá 12…12.2 ngày 19/08/2020

Khuyến nghị bán ra cổ phiếu PVD vùng giá 10.9 ngày 18/08/2020

Khuyến nghị bán ra cổ phiếu GTN vùng giá 24 ngày 12/08/2020

Khuyến nghị bán ra cổ phiếu MSN vùng giá 54.6 ngày 11/08/2020

Khuyến nghị bán ra cổ phiếu TCM vùng giá 22.3, GMD vùng giá 20.4 ngày 10/08/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu GMD ngày 04/08/2020

Khuyến nghị mua vào cổ phiếu GTN, TCM, PVD, MSN ngày 29/07/2020

 

(Lượt xem: 1,971 lần, 7: Lượt xem trong ngày)