ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HCM THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Chiều ngày 25/4/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC, mã HCM – HOSE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 tại khách sạn New World 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Môt số thông tin về các quyết nghị đã được thông qua tại đại hội:

 1. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018
 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 • Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng
 • Tỷ lệ: 19% (tương đương 1.900 đồng/ cổ phiếu)
 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt
 • Thời gian thực hiện
 • Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 22/05/2019
 • Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 12/06/2019
 1. Kế hoạch cổ tức 2019
 • Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả chổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2019 khoảng 15% (tương đương 1.500 đồng/ cổ phiếu).
 • Hình thức chi trả: Tiền mặt
 • Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019.
 1. Kinh doanh sản phẩm chứng quyền có đảm bảo

Đại hội đã thông qua việc cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có đảm bảo với các nghiệp vụ bao gồm:

 • Phát hành, chào bán và niêm yết chứng quyền
 • Hoạt động tạo lập thị trường cho chứng quyền
 • Hoạt động phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền
 • Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền
 • Các nghiệp vụ khác liên quan đến chứng quyền theo quy định của pháp luật
(Lượt xem: 47 lần, 1: Lượt xem trong ngày)