Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình về việc BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai mã CK: HAG giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

Chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh giữa báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán:

Nguyên nhân chênh lệch chủ yếu như sau:
–  Tăng giá  vốn hàng bán chủ  yếu do giảm  lợi nhuận chưa  thực hiện của các công  ty nội bộ  và công ty liên kết 65.944.028 ngàn đồng.
–  Tăng  chi  phí  tài  chính  do  chênh  lệch  lãi  suất  đi  vay  và  cho  vay  lại  của  các  công  ty  con 130.426.483 ngàn đồng; thuế nhà thầu tại nhóm Công ty Lào, Campuchia tăng 12.772.081 ngàn đồng.
–  Tăng lỗ trong công ty liên kết 11.061.338 ngàn đồng.
–  Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu do tăng chi phí phải trả 60.508.932 ngàn đồng.
–  Tăng  chi  phí  khác  chủ  yếu  do  dự  phòng  thanh  lý  Công  ty  TNHH  Điện  Nậm  Kông  3  là 134.189.959 ngàn đồng; tăng chi phí chuyển đổi vườn cây cọ dầu sang trồng cây ăn trái của các công ty con bên Lào 50.281.715 ngàn đồng; tăng chi phí chăm sóc vườn cây cao su, cây ăn trái 90.903.596 ngàn đồng; tăng chi phí thanh lý tài sản 9.837.094 ngàn đồng.
–  Giảm lãi dịch vụ tư vấn do dịch vụ chưa hoàn thành 56.000.000 ngàn đồng.
–  Giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 18.245.977 ngàn đồng; tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 53.579.931 ngàn đồng chủ yếu do trích lập dự phòng đầu tư công ty con.
–  Tăng dự phòng khoản phải thu và các khoản khác 3.624.358 ngàn đồng.

Các khoản chênh lệch nêu trên là sai sót kế toán, do thiếu sót về chuyên môn của các nhân viên kế toán và do lượng nghiệp vụ quá nhiều trong khi nhân viên phải cố gắng hoàn thành báo cáo tài chính quý  trong quỹ  thời gian cho phép  là 30 ngày. Chúng  tôi cam kết sẽ rút kinh nghiệm và hạn chế các sai sót tương tự trong tương lai.

http://www.hagl.com.vn/UserFiles/file/BCTC%20HN%20da%20kiem%20tooan%202017/HAG%20-%20BCTC%20HN%20da%20Kiem%20toan%20n%C4%83m%202017.pdf

(Lượt xem: 6,520 lần, 1: Lượt xem trong ngày)