• Điểm mua và danh mục đầu tư:

    Điểm mua và danh mục đầu tư:

    Khuyến nghị bán ra cổ phiếu TCM vùng giá 22.3, GMD vùng giá 20.4 ngày 10/08/2020 Khuyến nghị mua vào cổ phiếu GMD ngày 04/08/2020 Khuyến nghị mua vào cổ phiếu GTN, TCM,...